W związku z § 14 ust. 3 Statutu Sołectwa informuję mieszkańców
sołectwa TUSZYN, że dnia 27 marca 2019 r. godzina 17.30
w SZKOLE PODSTAWOWEJ, Tuszyn 47 odbędzie się zebranie wiejskie.

Temat zebrania:

1. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowo- rzeczowego za rok 2018;
2. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za rok 2018;
3. Uchwała w sprawie ustalenia liczby osób wchodzących w skład Rady Sołeckiej;
4. Wybory członków Rady Sołeckiej:
- wybór komisji skrutacyjnej;
- przyjęcie zgłoszeń kandydatów;
- przeprowadzenie głosowania;
- ustalenie wyników wyborów;
- sporządzenie protokołu o wynikach wyborów;
- ogłoszenie wyników wyborów;
5. Sprawy różne.

W przypadku niespełnienia wymogu statutowego (brak 1/10 uprawnionych) ustalam drugi termin zebrania wiejskiego
na godzinę 17.45, dnia 27 marca 2019 r.

Sołtys wsi Tuszyn

Anna Piekarska

 Copyright © 2022 Tuszyn (Gmina Dzierżoniów)  Rights Reserved.