Na podstawie § 14 ust. 1 Statutu sołectwa informuję mieszkańców
sołectwa TUSZYN, że 6 sierpnia 2020 r. godzina 18.30
w REMIZIE OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ, TUSZYN 42A,
odbędzie się zebranie wiejskie.

Porządek zebrania:

1. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowo- rzeczowego za rok 2019;
2. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za rok 2019;
3. Uchwała w sprawie zmiany wniosku zawierającego listę zadań do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w roku 2020;
4. Uchwała w sprawie przyjęcia wniosku zawierającego listę zadań do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na rok 2021;
5. Sprawy różne.

W przypadku niespełnienia wymogu statutowego (brak 1/10 uprawnionych) ustalam drugi termin zebrania wiejskiego na godzinę 18.45, dnia 6 sierpnia 2020 r.

Sołtys wsi Tuszyn

/-/ Anna Piekarska

 Copyright © 2022 Tuszyn (Gmina Dzierżoniów)  Rights Reserved.