ROK 2019 - 19.537,49 zł

Na podstawie art. 5 ust. 1-4 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014r. poz. 301 ze zm. ) oraz uchwały Nr XLVIII/380/14 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie funduszu sołeckiego, zgłaszamy następujące przedsięwzięcia do wykonania w ramach funduszu sołeckiego na rok 2019:

Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji na obszarze sołectwa w ramach funduszu sołeckiego :

  1. Zakup krzeseł i stołów do remizy sołeckiej - 5000 zł
  2. Modernizacja dróg transportu rolnego  - 3000 zł
  3. Zakup projektora do szkoły podstawowej im. Jana  Pawła II w Tuszynie - 2500 zł
  4. Zakup  nagród dla szkoły podstawowej im. Jana Pawła  II w Tuszynie - 1000 zł
  5. Zakup materiałów biurowych do obsługi sołectwa w tym  usługi  fotograficzne - 300 zł
  6. Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Tuszynie  - 3630 zł
  7. Prowadzenie strony internetowej - 500 zł
  8. Działania związane z pobudzeniem aktywności obywatelskiej  w tym umowy zlecenia - 3407,49 zł
  9. Wspieranie działań realizowanych przez Młodzieżową Radę Gminy Dzierżoniów - 200 zł

Uzasadnienie wniosku:

Zakup krzeseł i stołów do remizy sołeckiej

Remiza OSP Tuszyn pełni na terenie naszego sołectwa również rolę sali wiejskiej, w której mieszkańcy spotykają się podczas m. in. zebrań wiejskich.
Przez wiele lat budynek ten był sukcesywnie modernizowany. Efekty tych działań są widoczne gołym okiem. Jednak do pełnej jego realizacji niezbędne jest doposażenie tego obiektu w krzesła i stoły.
Zadanie zgodne jest ze Strategią Rozwoju Gminy Dzierżoniów na lata 2014-2020 cel operacyjny:II.2 Podejmowanie inicjatyw na rzecz rozwoju kultury:II.2.1 Budowa i modernizacja obiektów służących rozwojowi kultury. Ponadto zadanie zgodne jest z art.7 ust.1 pkt. 15 ustawy o samorządzie gminnym tj. „Sprawy z zakresu …. Utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej”.

Modernizacja dróg transportu rolnego

Ciągła eksploatacja dróg transportu rolnego przez ciężkie maszyny rolnicze zmusza do nieustannej modernizacji tych dróg. W związku z tym zaplanowano środki na transport kruszywa oraz ewentualne zlecenie usługi polegającej na wykorytowaniu oraz utwardzeniu tych dróg.
Zadanie zgodne jest ze Strategią Rozwoju Gminy Dzierżoniów na lata 2014-2020: Cel operacyjny V.1 Modernizacja i rozwój infrastruktury technicznej- działanie V.1.1 „Budowa, przebudowa i remont dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, a także z art. 7 ust. 1 pkt. 2 ustawy o samorządzie gminnym tj. „W szczególności zadanie własne gminy obejmują sprawy z zakresu: (…) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego”.

Zakup projektora do szkoły podstawowej im. Jana  Pawła II w Tuszynie

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tuszynie zwróciła się do mieszkańców z prośbą o przeznaczenie środków na zakup projektora multimedialnego, który będzie wykorzystywany podczas zajęć z dziećmi. Z projektora będą korzystać również mieszkańcy sołectwa podczas zebrań wiejskich czy różnego rodzaju szkoleń.
Zadanie zgodne jest z art. 7 ust. 1 pkt. 8 ustawy o samorządzie gminnym tj. „W szczególności zadanie własne gminy obejmują sprawy: (…) edukacji publicznej”. Ponadto zadanie zgodne jest ze Strategią Rozwoju Gminy Dzierżoniów na lata 2014-2020: Cel strategiczny VI.2 Działania na rzecz edukacji i wyrównywania szans dzieci i młodzieży z terenów wiejskich, cel operacyjny VI.2.3 „Rozwijanie oferty zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych”.

Zakup  nagród dla szkoły podstawowej im. Jana Pawła  II w Tuszynie

Zadanie realizowane wspólnie z sołectwem Książnica. Co roku sołectwo Tuszyn przeznacza niewielkie środki finansowe na zakup drobnych nagród dla uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tuszynie, którzy osiągają najlepsze wyniki w nauce oraz biorą udział w różnego rodzaju konkursach.
Zadanie zgodne jest z art. 7 ust. 1 pkt. 8 ustawy o samorządzie gminnym tj. „W szczególności zadanie własne gminy obejmują sprawy: (…) edukacji publicznej”.
Ponadto zadanie zgodne jest ze Strategią Rozwoju Gminy Dzierżoniów na lata 2014-2020: Cel strategiczny VI.2 Działania na rzecz edukacji i wyrównywania szans dzieci i młodzieży z terenów wiejskich, cel operacyjny VI.2.3 „Rozwijanie oferty zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych”.

 

Zakup materiałów biurowych do obsługi sołectwa w tym  usługi  fotograficzne

Środki finansowe w ramach tego zadania zostaną przeznaczone na zakup niezbędnych artykułów do realizacji lokalnych inicjatyw (m.in. artykuły papiernicze, tusze do drukarki oraz inne materiały do prowadzenia kroniki sołectwa, w tym zakup usług fotograficznych).
Zadanie zgodne jest z art. 7 ust. 1 pkt. 17 ustawy o samorządzie gminnym tj. „W szczególności zadanie własne gminy obejmują sprawy: (…) wspierania i upowszechniania idei samorządowej”. Ponadto zadanie zgodne jest ze Strategią Rozwoju Gminy Dzierżoniów na lata 2014-2020: Cel strategiczny III.1 Zwiększenie poziomu uczestnictwa obywateli w życiu publicznym, cel operacyjny III.1.4 „Wzmacnianie poczucia tożsamości lokalnej” oraz Cel operacyjny III.2 Wzmacnianie sołectw i organizacji społecznych, cel operacyjny III.2.1 „Rozwijanie mechanizmu wspierania inicjatyw sołeckich i obywatelskich”.

 

 

Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Tuszynie 


Zadanie inwestycyjne -wieloletnie, które rozpoczęło się w roku 2017. W ramach tego zadania zostały wykonane ścieżki na terenie parku przy szkole, które prowadzą do miejsc posadowienia tablic edukacyjnych oraz gier terenowych wykonanych w ramach projektu edukacyjnego „Młodzi przyjaciele drzew – epizod trzeci”. W roku 2019 planuje się m. in. zakup ławek oraz koszy na śmieci które zostaną wbudowane przy alejkach w parku .
Zadanie zgodne jest ze Strategią Rozwoju Gminy Dzierżoniów na lata 2014-2020: Cel operacyjny I.2 Kształtowanie krajobrazu i ładu przestrzennego na terenach wiejskich – działanie I.2.2 „Wysoka estetyka poszczególnych miejscowości gminy z wyodrębnieniem centrów wsi” oraz działanie I.2.4 „Urządzona, uporządkowana i zadbana przestrzeń publiczna” oraz z art.7 ust.1 pkt.12 ustawy o samorządzie gminnym tj. „ sprawy z zakresu zieleni gminnej i zadrzewień .

Prowadzenie strony internetowej

Mieszkańcy w roku 2018 zlecili firmie założenie strony internetowej na której zamieszczane są informacje o sołectwie, aktualności i relacje z różnego rodzaju imprez itp. W roku 2019 planuje się dalsze utrzymanie strony internetowej. Dzięki temu w łatwy sposób będzie można dotrzeć z ważnymi informacjami do większej liczby mieszkańców. Ponadto dzięki stronie internetowej można promować miejscowość.

Zadanie zgodne jest ze Strategią Rozwoju Gminy Dzierżoniów na lata 2014-2020: Cel strategiczny III.1 Zwiększenie poziomu uczestnictwa obywateli w życiu publicznym, cel operacyjny III.1.3 „Rozwijanie dialogu obywatelskiego jako formy partycypacji w życiu publicznym” oraz z art. 7 ust. 1 pkt. 17 ustawy o samorządzie gminnym tj. : „ (…) wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej , w tym tworzenie warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych …”.

 

Działania związane z pobudzeniem aktywności obywatelskiej  w tym umowy zlecenia 

Zadanie polega na realizacji szeregu działań związanych z pobudzeniem aktywności obywatelskiej. Są to m. in. spotkania służące ww. celowi, a także działania związane z krzewieniem kultury fizycznej i sportu. W ramach zadania planuje się m. in. zakup drobnego poczęstunku dla mieszkańców oraz inne koszty związane z uczestnictwem sołectwa w przedsięwzięciach o charakterze ponadlokalnym, np. umowa o dzieło na wykonanie wieńca dożynkowego.
Zadanie zgodne jest z art. 7 ust. 1 pkt. 10 i pkt. 17 ustawy o samorządzie gminnym tj. „W szczególności zadanie własne gminy obejmują sprawy: (…) kultury fizycznej i turystyki…, oraz wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej”. Ponadto zadanie zgodne jest ze Strategią Rozwoju Gminy Dzierżoniów na lata 2014-2020: Cel strategiczny VI.3 Upowszechnienie sportu i rekreacji , cel operacyjny VI.3.4 : „Atrakcyjna oferta aktywnego spędzania czasu wolnego” oraz Cel strategiczny III.1 Zwiększenie poziomu uczestnictwa obywateli w życiu publicznym, cel operacyjny III.1.4 : „Wzmacnianie poczucia tożsamości lokalnej”.

 

Wspieranie działań realizowanych przez Młodzieżową Radę Gminy Dzierżoniów

Na terenie Gminy Dzierżoniów od dwóch kadencji działa Młodzieżowa Rada Gminy Dzierżoniów, która ma za zadanie uświadomić młodym ludziom, że niezależnie od wieku mają ogromny wpływ na to, jak i gdzie żyją. Najważniejszym celem istnienia MRG jest zwiększenie zainteresowania młodych ludzi sprawami publicznymi i zaangażowanie na poziomie lokalnym oraz „zatrzymanie” ludzi młodych na terenie gminy.
W związku z powyższym niezbędne jest zarezerwowanie środków na organizację spotkań pobudzających aktywność młodzieży na terenie gm. Dzierżoniów.
Zadanie zgodne jest z art. 7 ust. 1 pkt. 17 ustawy o samorządzie gminnym tj. „W szczególności zadanie własne gminy obejmują sprawy: (…) wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej”. Ponadto zadanie zgodne jest ze Strategią Rozwoju Gminy Dzierżoniów na lata 2014-2020: Cel strategiczny III.1 Zwiększenie poziomu uczestnictwa obywateli w życiu publicznym – cel operacyjny III.1.6 : „Powołanie młodzieżowej Rady Gminy” oraz cel operacyjny III.1.4 : „Wzmacnianie poczucia tożsamości lokalnej”.

 Copyright © 2022 Tuszyn (Gmina Dzierżoniów)  Rights Reserved.